tầng phát sinh gỗ
Cây thông cổ thụ hơn 1.200 năm tuổi vẫn tiếp tục “lớn“
Cây thông Heldreich ít nhất 1230 năm tuổi ở miền Nam nước Ý vẫn đang tiếp tục phát triển.
Đọc thêm...